Nättariffer

 

Nya elnätsavgifter

När förutsättningarna förändras

BTEA har från årsskiftet 2018/2019 avskaffat de sista energibaserade säkringstarifferna (fast och rörlig energiavgift) och debiterar numera samtliga uttagskunder via en effektbaserad säkringstariff (fast och effektavgift). Säkringen har fortsatt betydelse för de flesta kunderna då den utgör grundval för den fasta avgiften.

Förändringen har i huvudsak två motiv, att via tarifferna styra elanvändningen mot ett effektivare utnyttjande av elnätet samt att ge kunderna en ökad möjlighet att kunna påverka sin elnätskostnad. Resultatet kommer att skapa en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan de som förbrukar mindre el samtidigt (mindre effekt) och de som förbrukar mer el samtidigt (mer effekt).

Tariffändring - 400 V med huvudsäkring 16 – 63 A

Från 1 maj 2019 gäller nya elnätsavgifter. Höjningen blir 61 kr/mån för en villa med effektbehovet 9,4 kW (typkund: 20A, 20 000 kWh/år). Lägenheter med effektbehovet 2,2 kW (typkund: 16A, 2 200 kWh/år) kommer få en marginell sänkning.

Tariffändring - 400 V med huvudsäkring över 63 A

För denna kategori har vi kunnat konstatera att utfallet för prisförändringen som genomfördes per 2019-01-01 inte gav önskat resultat vilket betyder att en mera omfattande utredning krävs. Därför har vi nu beslutat att fr.o.m. 2019-05-01 återta samma effekt- och fasta avgift som gällde före årsskiftet.

2020-01-01 kommer vi troligen att införa fem nya tariffer och där kundens huvudsäkring kommer att styra den fasta avgiften. Följande säkringsklasser kan då komma att utgöra egna kategorier: 80, 100, 125, 160 och 200 A.

Prisnivån kommer fortsatt att rymmas inom den intäktsram som beslutats av Energimarknads-inspektionen. Vi bedömer att nästa tillfälle för prisrevision kommer att ske 2020-01-01.  

Dessa förändringar är direkt kopplade till lagkraven om att nättariffer ska verka för ett effektivt utnyttjande av elnätet. Samtidigt är det vår ambition att möta marknadens krav genom att fortsätta reinvestera för en ökad driftsäkerhet i vårt elnät.

För mer info:  Pressmeddelande 2018-12-07

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB