Gå direkt till innehållet

Nyanslutning

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning.

Vid nyanslutning

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning, serviskabel, mätarplacering m.m.

Kontakta oss via telefon

För- och färdiganmälan

Den 1 juli 2017 började den nya elsäkerhetslagen att gälla.

De nya bestämmelserna innebär att det är elinstallationsföretagen som är ansvariga för att elinstallationsarbetet utförs enligt gällande regler, vilken kompetens som företaget måste ha och hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet för företagets räkning. Framförallt ska företagen också se till att uppfylla kravet på att det finns ett egenkontrollprogram upprättat för verksamheten.

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallationsforetag/foretagets-ansvar/

BTEA tillämpar den branschrekommendation som framtagits av Svensk Energi och som avser för- och färdiganmälan.

Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning skall anmälas skriftligt av elinstallatören eller genom dennes försorg till elnätägaren innan arbetet får påbörjas.
 
Elinstallationsarbete enligt ovan samt arbete som avser mätarsäkring eller elmätare skall skriftligen färdiganmälas av ett auktoriserat elinstallationsföretag eller genom dennes försorg till elnätägaren. Anmälan skall innehålla ett intygande om att elinstallationsarbetet har utförts av en elinstallatör eller av en yrkesman anställd i samma företag som innehar auktorisationen.
 
Vi ser positivt på mikroproduktion i vårt elnät. Har du planer på att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet skall du komplettera föranmälan med blanketten ”anmälan anslutning mikroproduktion”.

Blanketter

Ladda ned

Anslutning

Anslutningspunkt

  1. Den punkt i elnätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. BTEA fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall. Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.
  2. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
  3. Mätarskåp/mätarplats ingår inte i ovanstående priser.
  4. Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

Ny anslutning max 25A

Ny anläggning debiteras med engångsavgift samt längdtilläggsavgift (kr/m) enligt nedan. Vid nyanslutning ingår kabelskyddsrör och serviskabel fram till ägogräns (elmätaren). 

AvståndAvgift, exkl. moms
0 - 200 meter30.500 kr + 0 kr/m
201-600 meter30.500 kr + 262 kr/m
601 - 1200 meter135.300 kr + 640 kr/m
1201 - 1800 meter519.300 kr + 389 kr/m
Engångsavgift för anslutning > 1800 meterOffert

Anslutningsavgift fr.o.m 35 A:  Enligt offert

Tillfälliga anslutningar (Byggström)

Anslutning25 A63 A>63 A
Avgift exkl. moms4 000 kr8 000 krOffert
Avgift inkl. moms5 000 kr10 000 krOffert

Avgiften omfattar uppsättning och nedtagning av byggkraftskåp 25 resp. 63 A, inkoppling och urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt.Tillfällig anläggning debiteras dubbel avgift enligt effekttariff 25A respektive 63 A. Abonnemangsavgifter beräknas från inkopplingsdag.