Kabelvisning

Ring först – gräv sedan

 

Hör av dig i god tid

Minst 5 dagar innan du gräver, gör du en förfrågan via  Ledningskollens webbtjänst. Då får du information om det finns elkablar i marken. För att inte behöva vänta på utsättning så bör du höra av dej i god tid.

Gällande akut ledningsanvisning eller vid frågor kring ett ledningsanvisningsärende kontaktas Geomatikk på 026-123500, epost: ledningsanvisning@geomatikk.se

Om du är i akut behov av ledningsanvisning som ej räknas som en samhällsfarlig situation hjälper Geomatikk till i mån av tid, den utförs då mot en kostnad. 

Om ärendet är i behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått sker ledningsanvisning utan kostnad.

 

Generella bestämmelser

Maskingrävning får ej ske närmare ledningar än 1,0 m. Dock får brytning av asfalt ske maskinellt. Grävning vid trästolpar med luftledning får ej ske närmare än 2,0 m. All schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m skall ske manuellt. Vid så kallad ledningsförläggning, är det viktigt att arbetet utförs så att befintliga ledningar inte kommer till skada.

Det gäller både konventionellt utförda ledningar och sådant som utförs med andra metoder, t ex styrd borrning, och därför kan ligga på betydligt större djup än normalt. Vid planering av schaktfri ledningsförläggning skall den som planerar arbetet förvissa sig om att arbetet kan utföras utan risk för skada på befintliga ledningar
 

Ansvar

Den (privatperson, entreprenör, uppdragsgivare) som orsakar skada på ledningar med därtill hörande anläggningar, är ersättningsskyldig gentemot ledningsägaren för samtliga kostnader förknippade med skadan.

Undantag från ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakat skadan kan påvisa att denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.

BTEA tar ut en startavgift, 5000 kronor exklusive moms per skadetillfälle. Utöver detta tillkommer kostnaden för arbete och matriel. Även kostnader som tredje man drabbats av på grund av skadan kan bli aktuella.

Gräver du av en oisolerad kopparlina s.k. jordlina så vill vi gärna att du hör av dig till oss så kommer vi och lagar den helt utan kostnad.

Ledningskollen

I webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde.
 
Tjänsten fungerar för både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats. Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB