Gå direkt till innehållet

Pressmeddelande 2019-03-07

Angående ÖPs artikel om BTEAs effektdebitering

Effektavgift, ingen nyhet

Att vi nu infört effektavgifter innebär inte att vi skapar något nytt. Redan när den energibaserade säkringstariffen infördes 1963 övervägde branschen att införa effektdebitering för alla kunder. Det blev dock verklighet enbart för de största förbrukarna. Att manuellt läsa av alla kunders mätare tolv gånger per år bedömdes bli för kostsamt. Resultatet blev en tariff med årsavläsningar och preliminärdebiteringar. Sedan dess har fjärravläsning införts. Numera har vi dessutom tillgång till timvärden för alla kunder. Detta har medfört att tiden nu är mogen att införa effektdebitering för alla.

Under 1970-talet upplevde Sverige en energikris. Numera talar allt fler om effektbristen som ett ökande problem. Bristsituationer brukar leda till en prisökning på den aktuella produkten. Vi bedömer att detta även kommer att påverka effektavgifterna över tid. Våra kostnader består idag till stor del och i ökande grad av just effektavgifter.

Utfall vid vårt införande

BTEA skulle, med de gamla energibaserade säkringstarifferna, fått en marginellt högre intäkt. Det handlar alltså inte om att vi nu ökar våra intäkter genom att införa effektdebitering för kunder med huvudsäkring 16 – 25 A. Målsättningen inför förändringen var att genomföra skiftet via ett nollsummespel. Vi har nu konstaterat att resultatet blev 99,925 % vilket innebär att vår målsättning blev infriad.

Vi vill också här särskilt peka på att i samband med att fokus flyttats från energi till effekt så har den rörliga energiavgiften tagits bort.

Sammantaget och på kort sikt är dock risken för att drabbas av ”chocktaxa” begränsad för det stora flertalet kunder.

Två grundläggande fundament

Elnätsverksamhet regleras via ellagen men vilar förenklat och i grunden på två fundament.

  1. En elnätsägare ska ta in de pengar som behövs för att hålla och helst höja driftsäkerheten i elnätet.
  2. En elnätsägare ska se till att kunderna betalar elnätsavgifter på ett så rättvist sätt som möjligt.

Våra effektutredningar har visat att kunder med den högsta förbrukningen har subventionerats av de med lågt effektbehov. De som nu får en ökad kostnad, p.g.a. av effektavgiften, har alltså tidigare inte betalat utifrån sin effektanvändning.

I och med att vi nu debiterar utifrån effekt så har våra elnätstariffer uppnått en högre grad av rättvisa i fördelningen av kostnader mellan olika enskilda kunder.

Med vänlig hälsning
Jörgen Mattsson
VD, Bergs Tingslags Elektriska AB
Tel. 0687-552 02