Gå direkt till innehållet

Avbrottsersättning & Skadestånd

Avbrottsersättning

DE SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL AVBROTTSERSÄTTNING BLIR AUTOMATISKT ERSATTA INOM SEX MÅNADER. ERSÄTTNINGEN DRAS AV FRÅN ELNÄTSFAKTURAN.

Du kan ha rätt till avbrottsersättning om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd. Ersättningen betalas normalt ut automatiskt inom sex månader och du behöver inte anmäla till oss att du önskar ersättning. OBS att eventuell avbrottsersättning kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.
 
Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om:
 
1. avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
 
2. överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet och avbrottet inte pågår längre än åtgärden kräver.
 
3. avbrottet är hänförligt till ett fel i en koncessionshavares ledningsnät och felet beror på ett hinder utanför den koncessionshavarens kontroll som koncessionshavaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder koncessionshavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 
4. avbrottet är hänförligt till ett fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer.


Ersättningsnivå

AVBROTTSPERIOD

 • 12 - 24 timmar
 • 25 - 48 timmar
 • 49 - 72 timmar
 • 73 - 96 timmar
 • 97 - 120 timmar
 • 121 - 144 timmar
 • 145 - 168 timmar
 • 169 - 192 timmar
 • 193 - 216 timmar
 • 217 - 240 timmar
 • 241 - 264 timmar
 • 264 - 288 timmar
 • Mer än 289 timmar

ERSÄTTNING AV ÅRLIG NÄTKOSTNAD I %

 • 12,5%
 • 37,5%
 • 62,5%
 • 87,5%
 • 112,5%
 • 137,5%
 • 162,5%
 • 187,5%
 • 212,5%
 • 237,5%
 • 262,5%
 • 287,5%
 • 300,0%

MINIMIBELOPP ERSÄTTNING I KRONOR

 • 900 kr
 • 1 800 kr
 • 2 700 kr
 • 3 600 kr
 • 4 500 kr
 • 5 400 kr
 • 6 300 kr
 • 7 200 kr
 • 8 100 kr
 • 9 000 kr
 • 9 900 kr
 • 10 800 kr
 • 11 700 kr

Maximal ersättning är alltid högst 300% av konsumentens beräknade årliga nätkostnad. Därför kan ersättning bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.


Skadestånd

I FÖRSTA HAND SKALL DU SOM KUND KONTAKTA DITT FÖRSÄKRINGSBOLAG FÖR SKADESTÅNDSANSPRÅK.

Om du har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
 
Krav om skadestånd ska ställas inom två år från att skadan inträffat. I annat fall förlorar du rätten till ersättning enligt lagen.
 

I de fall avbrottsersättning utbetalas kommer motsvarande belopp att avräknas från ev. skadeståndsbelopp.

Skadeanmälan bör innehålla följande uppgifter:

 • Ort och datum.
 • Anläggningsid för din elanslutning. (Framgår av elnätsfakturan) 
 • En beskrivning av den skada som kravet avser.
 • En beskrivning av de skadebegränsande åtgärder som ni vidtagit.
 •  
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefon (dagtid)
 • Adress
 • Postnummer
 • Postort

Här finns blankett för skadeståndsanspråk: